Chênh lệch giá vàng trong nước với quốc tế quá cao, với đà này chắc chắn 1. Phát sinh buôn lậu vàng khó kiểm soát ? 2. Tác động lan truyền tâm lý tăng giá hàng hóa dịch vụ, 3. Ngân hàng khó giữ vững được nguồn vốn, 4. Vàng và ngoại tệ hấp dẫn cho đầu cơ cất trữ. Bình ổn kinh tế vĩ mô phải dự liệu trước những kịch bản phù hợp.
10/08/2020 - Xuân Phú