Ta cứ nói mãi về hội nhập và thị trường hóa nền kinh tế, nhưng đến nay vẫn cứ bám lấy quan điểm bao cấp về giá điện, thể hiện sự lạc hậu về tư duy kinh tế và khó chứng minh với đối tác toàn cầu rằng VN có mong muốn hướng đến nền kinh tế thị trường ? Không chỉ giá điện mà tất cả các loại giá khác đều phải mạnh dạn xóa bỏ cơ chế bao cấp, định giá chủ quan, phi thị trường, từ đó mới tạo ra xung lực cho quá trình phát triển.
18/08/2020 - Bình Phước