Sửa gì nữa ? Chỉ có viết lại hoàn toàn hoặc thay bằng bộ sách khác. Nếu không sẽ nửa dơi nửa chuột, làm hỏng hết thế hệ con cháu chúng ta.
03/11/2020 - Đặng Khánh Phượng