Hỗ trợ hay không phải nhận thức rõ, chủ sở hữu của nó là ai (không thể lấy tiền dân nuôi vài người dân là chủ doanh nghiêp tư!)
23/11/2020 - PNLien