Công thức để phát triển bền vững : Tự giác là số 1. Tự quản là số 2. Tự chủ là số 2. Tự tin là số 4. Tự do là số 5. Mục tiêu cuối cùng của phát triển bền vững không có gì khác hơn là chúng ta phải luôn thích nghi và tồn tại trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Từ số 1-4 cho phép ta tạo dựng nền tảng của sự phát triển bền vững. Số 5 (Tự do) là mục tiêu tối hậu của sự phát triển, tự do hành động và tự do hưởng thụ những thành quả do mình nỗ lực tạo ra.
24/11/2020 - Văn Chương