Việc này có thể lấy ngành xây dựng làm điển hình, hình mẫu để tổng rà soát từ luật, thông tư đến các hướng dẫn, quy định, quyết định khác... về các định mức trong đầu tư thực hiện các chượng trình dự án, để chống thất thoát trong xây dựng, nâng cao chất lượng công trình, chất lượng phát triển, chất lượng đạo đức cán bộ.. để các nơi khác hoc tập noi theo VD như TN&MT, địa chính, TC, thuế, CT....
30/11/2020 - lequi