Kiểm soát rủi ro thay vì chạy trốn rủi ro. Đó là phương châm chủ động nhất hiện nay. Phòng ngừa từ xa kết hợp với phòng ngừa từ gần. Khi chưa có hoặc chưa đủ vaccin, việc củng cố năng lực xét nghiệm và chữa trị Covid có ý nghĩa quan trọng nhất hiện nay. Việc lây nhiễm nếu có cũng không nên hốt hoảng, vấn đề chủ yếu vẫn là nhanh chóng khoanh vùng và tập trung chữa trị. Đừng để ai chết oan uổng vì Covid, đó mới là thành công thực sự.
02/12/2020 - Vương Toàn