Nền công nghiệp ô tô mà coi như nền CN của 1 huyện Chu Lai Núi Thành thay vì của cả Vùng kinh tế động lực thì thế đúng rồi!
02/12/2020 - Doanh nghiệp