làm ăn rất tệ nhưng lương cấp quản lý trên trời.
02/12/2020 - Bich