Đề nghị áp dụng việc bắt buộc đeo vòng định vị cho người VN nhiễm Covid-19 khi cách ly ( theo mọi hình thức quy định). Bất luận đánh giá việc nhận thức, ý thức như thế nào, việc vi phạm vẫn luôn luôn có xảy ra và lần nào thì tác hại xã hội phải gánh chịu là rất lớn.


02/12/2020 - HM