Mọi người đều phải bình đẳng trước pháp luật. Ngành thuế là dịch vụ công của nhà nước, có thẩm quyền yêu cầu ngân hàng thực hiện cung cấp thông tin THEO LUẬT ĐỊNH (trường hợp/ đối tượng/ mục đích/ thời gian/ phương thức cụ thể), chứ không thể nói chung chung theo kiểu ban hành văn bản AI HIỂU SAO CŨNG ĐƯỢC ? Giữa ngân hàng và khách hàng cũng phải áp dụng quy tắc bảo mật thông tin theo luật pháp, nếu không nguy cơ rủi ro đối với tài sản là rất lớn, ai sẽ chịu trách nhiệm về việc này, trái luật thì sao ? Thời đại 4.0 rồi, không cần thiết phải yêu cầu NH cung cấp bằng văn bản, giấy tờ phiền phức, chỉ cần kết nối dữ liệu tập trung là xử lý nhanh chóng mọi việc, nhưng phải có QUY TRÌNH CỤ THỂ. Cần thấy rằng, ngành thuế đang đặt nặng lợi ích của mình lên trên lợi ích hợp pháp của người khác, mà không thấy rằng vô hình chung họ đã VI PHẠM LUẬT.


02/12/2020 - Vy Hồng My