Đường Sắt đừng có tư tưởng Xin-Cho nữa. Giảm vài phần trăm không giải quyết được vấn đề, tồn tại trầm kha vẫn còn mãi. Hãy lấy mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và tự cân đối, tự nuôi sống mình, tự phát triển.


02/12/2020 - Shinkansen