"Nâng cao vị thế hàng Việt" là định hướng chiến lược đúng đắn, là nền tảng để triển khai chủ trương "Tự hào vị thế hàng Việt". Không cần phải đao to búa lớn, chúng ta cần kiên trì với phương châm làm từ nhỏ đến lớn, đi từng bước vững chắc, mỗi sản phẩm hàng hóa làm ra phải ghi đậm dấu ấn bản sắc văn hóa Việt "Chân - Thiện - Mỹ".
04/12/2020 - Minh Vương