Có một nghịch lý là gạo 504 lại đắt hơn 5451, đây cũng là điều cần xem xét trong công tác điều hành gạo. Tôi thiết nghĩ, chiến lược tốt nhất bộ nên làm đó là tuân theo quy luật kinh tế thị trường, đừng khuyên nông dân trồng cây gì và nuôi con gì cả, nếu bộ thương nông dân tốt nhất là nên tìm cách hỗ trợ chính sách, cung cấp số liệu cho chính xác vào để nông dân biết đường mà tính toán trồng cây gì và nuôi con gì ?


01/02/2021 - Chính