Vẫn chưa có gì mới mang tính đột phá cho phát triển kinh tế vùng ĐBSCL.
20/02/2021 - Nguyễn Hữu Minh