Mục tiêu lớn nhất của tiêm vaccin là tạo ra miễn dịch cộng đồng ở tỷ lệ cao. Chứ không chỉ là ưu tiên tiêm chủng cho một vài đối tượng ưu tiên, việc này không giải quyết nguồn gốc gây ra đại dịch. Ai cũng mong muốn mọi thứ quay trở lại trạng thái bình thường, thay vì bình thường mới. Đó là vấn đề tư tưởng cần chấn chỉnh, bởi đại dịch sẽ phát sinh và phát triển, mức độ gây hại càng lớn theo hành vi ứng xử của con người.
03/03/2021 - Bình Phước