Covid chắc chắn không phải là thử thách cuối cùng của nhân loại và các nhà doanh nghiệp. Quy tắc thiên thời/ địa lợi/ nhân hòa vẫn còn sống mãi với thời gian. Vấn đề là ngay từ bây giờ ta phải nhận ra được lý do sự tồn tại của mình và biết cách thay đổi để thích ứng.
17/04/2021 - Lã Vọng