Cứ mỗi 3-4 tháng là ta lại có một mùa thu hoạch lúa. Nếu thị trường điều chỉnh nhu cầu, nông dân chuyển loại lúa rất nhanh. Vấn đề không có gì là nghiêm trọng.


17/05/2021 - Thach sanh