Du lịch, khách sạn đã trải qua nhiều đợt khủng hoảng, nhưng dịch Covid-19 chắc là sự khủng hoảng tệ nhất. Thông điệp cũ cần đọc lại là, không thể bỏ hết trứng vào một giỏ, vẫn còn đúng. Thông điệp mới cần rút ra là, trứng không phải là thứ duy nhất bỏ vào một giỏ.


09/06/2021 - Doanh Nhân