__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Sở Tài chính TPHCM vừa đề xuất tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019. Theo bạn, nên:
 Áp dụng mức tăng từ 5-8,33%.
 Áp dụng mức tăng từ 19-30%.
 Về lâu dài nên bỏ khung giá đất, giao thẩm quyền cho cấp tỉnh ban hành bảng giá đất có niên độ 5 năm.
 Ý kiến khác.