__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Chứng khoán năm 2019 sẽ:
 Khởi sắc hơn so với năm 2018.
 Tiếp tục gặp khó khăn.
 Tùy thuộc vào chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
 Ý kiến khác.