__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Để gia tăng lợi ích từ các doanh nghiệp FDI, Việt Nam cần:
 Khuyến khích chuyển giao công nghệ
 Chế độ ưu đãi với DN FDI
 Tăng liên kết giữa DN FDI và DN trong nước
 Ý kiến khác.