__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Việt Nam có thể hưởng lợi từ CPTPP nếu:
 Chuẩn bị các năng lực thực thi
 Năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ
 Cải cách thể chế