__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Theo bạn, năm 2019 nguồn vốn tư nhân từ đầu tư PPP sẽ:
 Tăng lên cao
 Giữ nguyên
 Ý kiến khác