__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Để đáp ứng điện cho nhu cầu phát triển, Việt Nam cần:
 Đẩy mạnh phát triển năng lượng điện mặt trời, điện gió.
 Tạo cơ chế thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào các nguồn điện.
 Xây dựng thị trường điện cạnh tranh.
 Ý kiến khác.