__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Xuất khẩu cá tra năm 2019 sẽ:
 Gặp thuận lợi
 Gặp khó khăn do Trung Quốc đẩy mạnh nuôi cá tra