__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Theo bạn, yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến cách mạng 4.0 ở nước ta:
 Nhân lực
 Chính sách
 Tiềm lực kinh tế
 Ý kiến khác