__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Có nên bắt buộc các giao dịch bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng:
 Nên
 Không nên
 Ý kiến khác