__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Nợ xấu của các ngân hàng giảm, vì:
 Bán nợ cho VAMC
 Kéo giãn thời gian trích lập dự phòng rủi ro
 Ý kiến khác