__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Theo bạn, cán cân thương mại năm 2019:
 Xuất siêu
 Nhập siêu
 Cân bằng
 Ý kiến khác