__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Trong tương lai, mạng xã hội sẽ thay thế báo chí chính thống:
 Đúng
 Sai
 Ý kiến khác