__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Ngành học trí tuệ nhân tạo cần phải được chú trọng, nhân rộng ở nhiều trường đại học. Theo bạn:
 Nên
 Không nên
 Ý kiến khác