__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Để ngăn ngừa bong bóng bất động sản, theo bạn:
 Phát triển và đa dạng hóa sản phẩm nhà ở xã hội và nhà ở giá thấp phù hợp với nhu cầu của đại bộ phận người dân.
 Đưa giá cả hàng hóa bất động sản, nhất là giá nhà ở về mức phù hợp so với thu nhập của người dân.
 Cơ sở dữ liệu, thông tin về thị trường bất động sản từ khâu quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đến giao dịch bất động sản cần đồng bộ, đầy đủ, tin cậy, minh bạch.
 Ý kiến khác