__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Theo bạn, kế hoạch đầu tư 116 tỉ đô la của Samsung nhằm thống trị thị trường chip vi xử lý là:
 Hoàn toàn có thể thực hiện được
 Khó thực hiện vì sẽ gặp nhiều khó khăn
 Ý kiến khác