__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Theo bạn, Bộ Công thương có nên đầu tư xây dựng bản quy tắc xuất xứ:
 Hiện có quá nhiều sản phẩm, không nên dùng một quy định chung cho tất cả sản phẩm
 Với hàng triệu sản phẩm, bản quy tắc xuất xứ sẽ phải rất chi tiết nên rất khó thực hiện
 Nên có bản quy định rõ ràng để tránh các doanh nghiệp lợi dụng xuất xứ hàng hoá để bán hàng
 Ý kiến khác