__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước tối thiểu tại các ngân hàng quốc doanh xuống 51%, theo bạn tỉ lệ này:
 Cao
 Thấp
 Trung bình
 Ý kiến khác