__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Để hạn chế thiệt hại trong tình hình xâm nhập mặn ngày càng tăng cao như hiện nay cần:
 Tăng cường quan trắc cảnh báo mặn
  Điều chỉnh quy hoạch tổng thể và sản xuất nông nghiệp cho khu vực
 Kiện toàn hệ thống đê và thành lập nhiều khu tứ giác
 Xây dựng đập ngầm, công trình giữ nước ngọt