__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng như thế nào tới Việt Nam?
 Ảnh hưởng xấu tới xuất khẩu của Việt Nam.
 Không ảnh hưởng nhiều tới Việt Nam.
 Mức độ ảnh hưởng tùy theo sự điều chỉnh chính sách của Chính phủ và ứng phó của doanh nghiệp.
 Cơ hội cho Việt Nam chen chân vào thị trường Mỹ.